این کتاب در 300 صفحه به وسیله ی انجمن مهندسی شیمی ایران تهیه و نشر گردیده است. در این کتاب به مباحث مهمی چون خصوصیات آب های آشامیدنی، خصوصیات آب های سطحی - زیرزمینی، چگونگی و مراحل تصفیه آب و همچنین به روش های مختلف تصفیه پرداخته شده است.
سعیده سادات خاتمی و محمد امین آقاسی از اعضای انجمن مهندسی شیمی ایران می باشند.
تصفیه آب
 
آب های زیرزمینی
 
آب های سطحی
 
روش های تصفیه آب
 
کتاب تصفیه آب
 
آلودگی آب
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?