در این پروژه به بررسی جدایش سوپرآلیاژهای پایه نیکل در خلال انجماد جهت دار پرداخته شده است. سوپرآلیاژها کابردهای زیادی را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده است که آگاهی از چگونگی تولید و انجماد آن ها بسیار مهم می باشد.  این پروژه در سه فصل نوشته شده است:فصل اول1- مقدمه ای بر سوپرآلیاژها2- معرفی و کاربرد3- تقسیم بندی سوپرآلیاژها بر حسب روش تولید4- سوپرآلیاژهای کارپذیر5- سوپرآلیاژهای متالورژی پودر6- سوپرآلیاژهای پلی کریستال ریختگی7- سوپرآلیاژهای تک کریستالی انجماد جهت دار8- سوپرآلیازهای پایه نیکلفصل دومانجماد جهت دار سوپرآلیاژ پایه نیکلریخته گری تک کریستالچگونگی ایجاد انجماد جهت دار سوپرآلیاژهای پایه نیکلشکل گیری ساختار انجماد جهت دارنتیجه گیری
فصل سومجدایش در سوپرآلیاژ پایه نیکلنگاشت کمی جدایش میکروتحلیل نتایج
فصل چهارمجدایش سطحی در حین انجماد جهت دار در سوپرآلیاژ پایه نیکلمشخصه ساختاریتوصیف یوتکتیک سطحی - مورفولوژی و ترکیبمکانیزم های ممکن و دلایل آنهاواکنش بین فلز -قالبشاخه دار شدن دندریت هاتنقباض شبکه دندریتینتیجه گیری
-
سوپرآلیاژ
 
انجماد سوپرآلیاژها
 
انجماد جهت دار در سوپرآلیاژها
 
ساختار دندریتی در سوپرآلیاژها
 
سوپرآلیاژ پایه نیکل
 
ریخته گری سوپرآلیاژ
 
پروژه بررسی ساختار سوپرآلیاژها
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?