این پایان نامه به بررسی جریان های ئو فازی، کاربرد آنها و حل عددی معادلات مربوط می پردازد. در ادامه چکیده پایان نامه و فهرست مطالب آورده شده است.
چکيده: کاربرد وسيع جريانهاي دو فازي در بخشهاي مختلف صنعتي و زمينه هاي مرتبط با زندگي انسانها همچون رآکتورهاي مختلف به کار رفته در صنايع نفت و پتروشيمي و تهيه مواد غذايي و صنعتي،فرآيندهاي مربوط به انتقال حرارت بين پودرهاي فلزي و البته با اندازه هاي متفاوت و با عبور جريانهاي گازي گذرنده از بين آنها با سرعتهاي متفاوت،جريان ناشي از احتراق سوختهاي جامد در راکتهاي نظامي و يا فضايي و يا خشک کردن مواد در صنايع دارويي و غذايي که فعل و انفعالات مربوطه منظور ما مي باشد و يا کنترل آلودگي هوا،دانشمندان و محققين بخش مکانيک سيالات را بر آن داشته که با شناخت هر چه دقيقتر اين نوع جريانها در بهينه سازي دستگاهها و جريانهاي مربوطه بهترين نتايج را پيش از شروع ساخت دستگاهها و مجموعه هايي از اين دست را در اختيار داشته باشند. البته لزوم بررسي جريان دو فازي منحصر به جريانها و کاربردهاي صنعتي نيست،چراکه در طبيعت نيز شاهد حضور و بروز جريانهاي چندفازي مي باشيم. نمونه بارز يک جريان دو فازي طبيعي بارش برف از آسمان بر زمين است .نرخ رسوب گذاري در جريانهاي آب در بستر رودخانه ها و يا سدها نيز از ديگر مواردي است که بررسيهاي تئوريک را در اين مورد را لازم مي سازد. همچنين در جداسازهاي صنعتي همچون سيکلونها به وفور از مباني علمي اين جريانها استفاده مي شود. فيلتراسيون صنعتي در کارخانه هاي توليدي مثل کارخانه هاي توليد سيمان،انتقال نيوماتيکي ذرات پودري شکل مثلا در انبارهاي غله و يا سند بلاست در صنعت ئ يا ذستگاه هاي چاپي که از مرکب جامد استفاده مي کنند و يا انواع اسپري هاي تنفسي و يا آرايشي بهداشتي نيز از ديگر نمونه هايي است که از تئوريهاي اين جريانها استفاده مي شود.
فهرست مطالب موضوع صفحه
فصل اول: 1 جريانهاي چندفازي،اصول و کابرد آنها 1 1-1 مفهوم جريان هاي چند فازي 2 1-2 شناور سازي 2 1-3 رژيم هاي جريان در بستر شناور 5 1-4 امتيازات و مشکلات شناور سازي 8 1-4-1 امتيازات شناور سازي 8 1-4-2 مشکلات شناور سازي 9 1-5 اصطلاحات رايج در شناورسازي 9 1-6 دسته بندي فرآيند شناوري 19 1-6-1 دسته بندي بر اساس نظريه گيلدارت 19 فصل دوم: مدل هاي بررسي هيدروديناميک بسترها 24 2-1 الگوهاي شناورسازي 25 2-2 بررسي ديناميک سيالات 29 2-2-1 رهيافت لاگرانژي 29 2-2-2 رهيافت اويلري 29 2-3 رهيافتها و بکارگيري آنها در جريان دو فازي 30 فصل سوم: مدل رياضي حاکم بر جريان دو فازي گاز-ذره در رهيافت اويلري-اويلري 32 3-1 مدل اويلري-اويلري براي بررسي هيدروديناميک بستر سيلان 33 3-2 معادلات فاز گاز 33 3-3 جريان مغشوش 36 معادلات جريان در رژيم آشفته 38 3-4 مدل سازي توربولانسي 41 معادله انتقال انرژي جنبشي 44 معادله انرژي جنبشي توربولانس 47 معادله اتلاف انرژي توربولانسي 47 معادلهk 51 معادله 51 3-5 فرم نهايي معادلات گاز-ذره 53 معادلات ذره در جريان دو فازي
فصل چهارم: 58 روش حل عددی 58 4-1 تجزيه معادلات 59 4-2 شبکه جابه جا شده 61 4-3 روش حل 63 4-4 شرايط مرزي 69 فصل پنجم: 75| نتايج و بررسي آنها 75 نتيجه گيري 96 ضميمه الف 97 ضميمه ب 100 مراجع 10
این پایان نامه توسط دانشجویان مهندسی مکانیک در مقطع ارشد نوشته شده است.
هيدروديناميک بسترها
 
جريانهاي چندفازي
 
پروژه جريانهاي چندفازي
 
مدل رياضي حاکم بر جريان دو فازي
 
معادلات جريان در رژيم آشفته
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?