این پروژه در مقطع ارشد و در رشته طراحی پارچه و لیاس انجام گرفته است. از انجایی که این پروژه، پروژه کارشناسی ارشد می باشد مباحث علمی به طور دقیق و کامل مطرح شده است. در ادامه چکیده این پروژه آورده شده است. چکیده در پژوهش حاضر ما بر آن شدیم تا به اهمیت نقش و رنگ در بناهای باستانی ایران بپردازیم و در این تحقیق که شامل هفت فصل می باشد ابتدا به رنگ و ویژگیها و تاریخچه آن پرداخته شده است و به بررسی نقش و رنگ در دوره های مختلف تاریخی از جمله عیلامیان ، مادها ، پارسها، پارتها ، ساسانیان و همچنین تاثیران آن بر روی بناهای این دوره ها را تشریح کرده ایم و در آخر بحث و نتیجه گیری و دست آخر کار عملی خود را آورده ایم که درباره طراحی چهار ست برای دکوراسیون منزل (پذیرایی) می باشد .
فهرست مطالب
مقدمهفصل اول -رنگنگاهی به مفهوم و ویژگی های رنگ..11تاريخچه رنگ در ايران.16رنگ، هم نشین نور.20رنگ و روانشناسی آن.22نور.22رنگ..23آب..24رنگ واعتقادات مردم باستان.27فصل دوم -عیلامیانعیلامیان و سرزمین ایران.30بناها و معابد در دوره عیلامی..34چغازنبیل و ویژگی های آن.34تصفيه خانه آب رودخانه.36فصل سوم -مادها41مادها در ایران زمین.42بناهاو معماری در دوره ماد.43ویژگی ها در معماری ماد.46گونسپان.54دوران پیش از تاریخ.54دوران ماد.54تپه هگمتانه.55دوران مادها56گزارشات مورخین یونانی از ساختار قلعه.57فصل چهارم -پارسها60پارسها61منطقه ساخت تمدن.62تشکیل اولین حکومت پارس...63بناها ، آتشکده ها ، کاخ ها، مقابر.64معماری بناها و کاخ ها در دوره هخامنشیان.69آرامگاه کوروش کبیر.97نقش رستم.100کعبه زرتشت:102کتیبه‌ها و نقوش برجسته:103آرامگاه کوروش...108مشخصات بنا110سرگذشت آرامگاه.117بازسازی آرامگاه.122مسجد سليمان.124فصل پنجم -پارتهپارتهاکوه خواجهبنای خشتی کوه خواجه ( کهن دژ)هنرهای تزئینی کاربردیفصل ششم -ساسانیان..154ساسانیبناها، آتشکده ها ، کاخ ها و مقابرآرایش،پوششو بافندگی در دوره ساسانیفصل هفتم -نقش و رنگ در ایران باستانهر دین یک رنگسفیدقرمززردآبیسیاه.بناهای ایرانیزیگورات.زیگورات.زیگورات چغازنبیلتخت جمشیدواژه پارسه یا تخت جمشیدسازه و موقعیت مکانی آنچگونگی ساختپژوهش‌های باستان‌شناسیپلکان‌های ورودی سکو و دروازه مللپلکان‌های کاخ آپاداناکاخ‌ها و ساختمان‌هاکاخ آپاداناکاخ تچرکاخ هَدیشکاخ ملکه.کاخ صدستونکاخ شوراآرامگاه‌های شاهنشاهان.ساختمان خزانه شاهنشاهیکتیبه‌های گلیسرانجام پارسهنتیجه گیری منابع
-
رنگ
 
طراحی دکوراسیون
 
فضا
 
امواج
 
سطح
 
دوره عیلامیان
 
نقش رنگ در بناهای تاریخی
 
طراحی بناهای تاریخی
 
آرامگاه کوروش
 
طراحی چهار ست برای دکوراسیون منزل
 
پروژه طراحی چهار ست برای دکوراسیون منزل
 
طراحی پذیرائی
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?