این پروژه به منظور پایان نامه کارشناسی انجام گردیده که به بررسی حذف تنش های پسماند بوسيله ضربات التراسونيک می پردازد. این پروژه به طور کامل و در فرمت ورد آپلود گردیده است. با توجه به کامل بودن پروژه و همچنین سطح بالای علمی مطالب بیان شده می توان از آن در انواع پروژه های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده کرد. در ادامه فهرست مطالب ارائه شده آورده شده است.

فصل اول: مقدمه مقدمه..............................................................................................................................................................2 فصل دوم: مفهوم التراسونيک مفهوم التراسونيک...........................................................................................................................................5 فصل سوم: تنش هاي پسماندجوشي 3-1 – مقدمه................................................................................................................................................13 3-2- انواع اتصالات جوشي........................................................................................................................13 3-3- نحوه تشکيل پسماند کششي درجوش...............................................................................................18 3-4- روش هاي بهبودکيفيت درجوش.......................................................................................................27 3-5-مقايسه روشهاي مختلف بهبودجوش ازنظرقيمت...............................................................................35 فصل چهارم: تنش زدايي به روش التراسونيک 4-1- اساس کاريک دستگاه التراسونيکي.....................................................................................................37 4-1-1- تعاريف...............................................................................................................................37 4-1-2- اجزاء دستگاه التراسونيک...................................................................................................40 4-2-تنش زدايي به روش التراسونيک.........................................................................................................57 4-2-1- مقدمه.................................................................................................................................57 4-2-2- زمينه هاي شکل گيري تنش زدايي به روش التراسونيک.................................................. 58 4-2-3- مکانيزم عملکرد تنش زدايي به روش التراسونيک .............................................................63 4-2-4- مشخصات دستگاه تنش زدايي به روش التراسونيک .........................................................66 4-3- طراحي نحوه اجراعمليات تنش زدايي به روش التراسونيک ..................................................70 4-3-1- مقدمه.................................................................................................................................70 4-3-2- مراحل طراحي عمليات تنش زدايي به روش التراسونيک براي يک اتصال جوشي...........70 4-3-3- نمادعمليات تنش زدايي به روش التراسونيک ...................................................................73 4-3-4- نحوه اجراي عمليات تنش زدايي با فرآيند التراسونيک .....................................................73 4-3-5-پارامترهاي تنش زدايي با فرآيند التراسونيک براي فولاد......................................................78 4-3-6- جمع بندي..........................................................................................................................79 فصل پنجم : کاربردفرآيندضربات التراسونيکي 5-1-تست خستگي اتصالات جوشي فولادو آلومينيوم بهبوديافته با فرآيند التراسونيک..............................81 5-1-1- مقدمه.................................................................................................................................81 5-1-2- نمونه هاي آزمايشات.........................................................................................................82 5-1-3- شرايط آزمايش...................................................................................................................84 5-1-4-آزمايش اول:بررسي بهبوداستحکام نمونه هاي فولادي در اثر اعمال ضربات التراسونيک....84 5-1-5- آزمايش دوم: بررسي بهبوداستحکام خستگي نمونه هاي آلومينيومي..................................89 5-1-6- آزمايش سوم: بررسي نمونه آلومينيومي اتصال لب برلب ورق 6ميليمتر.............................90 5-1-7- آزمايش چهارم:بررسي بهبوداستحکام نمونه هاي اتصال آلومينيومي با اتصال لب برلب ورق 8ميليمتر دراثراعمال ضربات التراسونيک...............................................................................................93 5-1-8- نتيجه گيري........................................................................................................................95 5-2-کاربرد فرايند ضربات التراسونيکي درتوليدوتغييراتصالات جوشي......................................................96 5-2-1- مقدمه.................................................................................................................................96 5-2-2- روش هاي مختلف براي رسيدن به کيفيت موردنظراتصال جوشي....................................98 5-2-3- استفاده از ضربات التراسونيک درتعميرونگهداري سازه هاي جوشي .............................100 5-2-4-نتيجه گيري کلي................................................................................................................104 فصل ششم : تنش زدايي قالب ها 6-1-مقدمه................................................................................................................................................107 6-1-1- مشکلات ناشي از تنش های حرارتی...............................................................................108 6-2-راهکارهای برخورد با تنش های حرارتي.........................................................................................109 6-3-چگونگي اجرای فرآيند.....................................................................................................................110 6-4-اختلاف بين تنش زدايي التراسونيک و عمليات حرارتي...................................................................111 6-5-موارد مهم در عمليات تنش زدايي با ضربات التراسونيک.................................................................111 7-نتيجه گيري و پيشنهادات......................................................................................................................113 8-منابع وماخذ..........................................................................................................................................115
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مکانیک انجام گردیده است.
تنش های پسماند
 
پروژه تنش های پسماند
 
حذف تنش پسماند
 
تنش پسماند در جوشکاری
 
اولتراسونیک
 
تنش زدايي به روش التراسونيک
 
تنش زدايي
 
پروژه تنش پسماند
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?