در این تحقیق به بررسی بافت قالی و نقش های موجود در آن در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است که درخت یکی از این نقش های مهم، زیبا و پر رمز و راز می باشد. 
-
درختان مقدس
 
ماه درخت
 
هوم سپید
 
درخت بس تخمه
 
درخت نخل
 
درخت سرو
 
درخت کاج
 
نقش درخت در بافت گیلم
 
نقش درخت در باورهای اعتقادی
 
گلیم بافی
 
نقش های مختلف در گلیم
 
تصویر درختان در قالی بافی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?