در این تحقیق به بررسی بافت قالی و نقش های موجود در آن در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است که درخت یکی از این نقش های مهم، زیبا و پر رمز و راز می باشد. 
-
درختان مقدس
 
ماه درخت
 
هوم سپید
 
درخت بس تخمه
 
درخت نخل
 
درخت سرو
 
درخت کاج
 
نقش درخت در بافت گیلم
 
نقش درخت در باورهای اعتقادی
 
گلیم بافی
 
نقش های مختلف در گلیم
 
تصویر درختان در قالی بافی
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?