دستور کار انجام آزمایش های متداولی که در آزمایشگاه مکانیک سیالات  انجام میشود و شامل نحوه انجام هفت آزمایش و سوالاتی در مورد آزمایش میباشد
ایشان متصدی آزمایشگاه در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان هستند.
دستور کار آزمایشگاه سیالات
 
آزمایش های متداول سیالات
 
مهندسی مکانیک
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?