دستورکار انجام آزمایش های متداولی که در آزمایشگاه مکانیک سیالات انجام میشود و شامل نحوه انجام هفت آزمایش و سوالاتی در مورد آزمایش است
ایشان متصدی امور آزمایشگاگی و مدرس دروس آزمایشگاه دانشکده فنی گلپایگان هستند.
آزمایشگاه سیالات
 
مهندسی مکانیک
 
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 

Vepub Can't show file.


553246
Pages
4813
Academic Notes
2918
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?