در این تحقیق در مورد دیوار نگاری و نقاشی های دوره ساسانیان تحقیق و بررسی گردیده است. این تحقیق به صورت کامل و در قالب فرمت ورد ارائه شده است. 
مقدمه نقاشي ايران در طول مسير چند ساله خود، فراز و نشيب هاي گوناگوني را پيموده است. بعد از سقوط ساسانيان وگسترش دين اسلام تا اواسط دوران قاجاريه، كيفيتي را در نقاشي ايراني مي‌توان باز جست كه با توجه به انديشه نگارگري ايراني پاگرفت. از اين روپيش از هر چيز شناخت و دريافت ماهيت اين هنر الزامي است. به واقع هنر نگارگري ايراني، هنري سنتي اسلامي است كه عامل سنّت پنهان در آن به سان حقيقت درون پديده‌هاست و ارمغان آور نگرشي است كه با نگاهي درون كاوانه، كيفيتي جاودانه وناميرا مي‌يابد.
-
نقاشی های دوره ساسانیان
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
سیری در نقاشی دیواری ایران
 
آثار تاریخی دوره ساسانیان
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?