در این پروژه به بررسی ریخته گری جهت دار در تولید شمش آلیاژهای آلومینیوم پرداخته شده است. این پروژه خاص، کامل و از بار علمی بالایی برخوردار است لذا برای ارائه در پروژه های کلاسی، مروری برمنابع پروژه ارشد و سمینار بسیار مناسب می باشد.
سرفصل مطالب:1- تئوری مدل تخلخل2- انجماد3- جوانه زنی و رشد حفره4- رشد حفره کروی5- رشد چند سلولی6- بررسی تحقیقات انجام شده7- بررسی مدل های توسعه یافته8- جدایش دندریتی9- جدایش معکوس10- فازهای غیر تعادلی11- کنترل جدایش در حین انجماد12- سرعت سرد شدن در انجماد13- استفاده از فوق ذوب طبیعی14- استفاده از فوق ذوب مصنوعی15- اثر جابجایی مذاب بر پدیده جدایش16- آماده سازی نمونه برای بررسی جدایش17- تحلیلمراجعدر این پروژه از 6 مرجع مهم و معتبر استفاده شده است.
-
ریخته گری جهت دار
 
تولید شمش آلومینیوم
 
پروژه ریخته گری جهت دار
 
انجماد
 
پروژه بررسی ریزساختار آلیاژ آلومینیوم
 
جدایش در آلیاژهای آلومینیوم
 
پروژه بررسی ساختار انجمادی در آلیاژهای آلومینیوم
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?