در این تحقیق به بیان زیبا شناسی از دیدگاه ارسطو پرداخته شده است. در مباحث فلسفه هنر و زیباشناسی در ایران همواره ارسطو نادیده گرفته شده است. این مقاله در نظر دارد که در جبران این خلا و کمبود اساسی گامی کوچک بردارد. امید است که این مقاله با ارزش مفید واقع گردد.
-
زیباشناسی ارسطو
 
پروژه زیبا شناسی
 
پروژه هنر
 
شعر و هنر
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?