این پروژه در مورد سیستم های الکترونیکی موجود در خودرو های جدید است، اگرچه از زمان فراگیر شدن میکروکنترلر ها که حدود بیست سال از آن می گذرد، در خودرو های پیشرفته ی دنیا از سیستم های کنترل الکترونیکی استفاده می شود اما چند سالی است که در خودرو های ساخت داخل کشور هم از این امکانات استفاده می شود. به عنوان مثال اگر شما به سیستم برق پژو 206 آشنا باشید می بینید که این خودرو از لحاظ سیستم های الکترونیکی در سطح پیشرفته ای قرار دارد و یا در مدل هایی از خودروی فورد از حدود 50 میکروپروسسور استفاده شده است. اگرچه این سیستم ها باعث می شوند تعمیر این نوع خودروها نیاز به دانش فنی ویژه ای داشته باشد اما دارای مزایایی است. که ارزش زیادی دارند.که در ادامه مفصل آورده میشود

فهرست فصل اول..4 ساختارECU...4 مقدمه.5 ECU چیست؟.5 هدف از استفادهECU در خودرو:7 اجزاء تشکیل دهندهECU :9 UNICHIP يا فن آوري تنظيمECU:12 سازندگان معروفECU :15 فصل دوم.18 مبانی طراحی سامانه های مدیریت موتور.18 مديريت موتور (چرا؟)19 مدل سازي موتورهاي اشتعال- جرقه‌اي (سيكل اتو)22 شناخت موتور.24 مدلسازي ديناميكي موتور براي كنترل.25 مدل دريچه گاز.30 مدل منيفولد ورودي..31 مدل سوخت رساني..34 مدل توليد گشتاور.36 مدل ديناميك دوراني..39 نتايج مدل سازي موتور.39 آزمايش شناسايي موتور برروي لگام ترمز.40 كنترل موتور.42 راهكاركنترل.45 كنترل و مشاهده گر.49 مجموعه مديريت موتور.55 حسگرها55 عملگرها57 رايانه موتور.59 كاليبراسيون.61 آماده سازي خودرو براي تنظيم.61 مجموعه حسگرها و وسايل اندازه گيري..62 مجموعه ثبت كننده، رسام و چاپگر.63 مجموعه مراقبت برقي موتور و ابزار آزمون تنظيم.63 تنظيم رايانه موتور.63 تنظيم سرعت آرام.65 تنظيم سوخت و جرقه شرايط اقتصادي..65 تنظيم سوخت و جرقه شرايط تمام بار.66 تنظيم راه اندازي موتور سرد.67 تنظيم راه اندازي موتور گرم.68 تنظيم سوخت در شرايط گذرا71 تنظيم نهايي حد كوبندگي..73 آزمون چابكي..74 آزمايشگاه مديريت موتور.77 فصل سوم.79 مولتی پلکس....79 اصول مولتی پلکس...80 مولتی پلکس کردن روی فرکانس...80 مولتی پلکس کردن روی زمان.81 چشم انداز.82 نحوه آشکارسازی خطا های انتقال اطلاعات در سیستم های مولتی پلکس...82 اهداف استفاده از سیستم مولتی پلک در 206.83 معایب سیستم مولتی پلکس در روی خودروی 206.84 ساختار سخت افزاریECU های سیستم مولتی پلکس خودرو 206.85 وظایفBSI در سیستم مولتی پلکس...87 انواع شبکه در سیستم مولتی پلکس...87 روش انتقال اطلاعات در شبکه های مولتی پلکسVAN وCAN..88 منابع.92
اطلاعات بیشتر در قسمت توضیحات
ساختار ECU
 
طراحی سامانه های مدیریت موتور
 
شناخت موتور
 
حسگرها
 
مولتی پلکس
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?