مکانیک سیالات پیشرفته در کارشناسی ارشد مکانیک تدریس میشود و دراینجا جزوه اسکن شده با کیفیت در چهار بخش تهیه شده است
دکتر کیوان صادقی استاد تمام دانشگاه تهران هستند و در زمینه سیالات و ماشین های آبی فعالیت میکنندو دارای تالیفات متعددی در این زمینه میباشند
مکانیک سیالت پیشرفته
 
دانشگاه تهران
 
دکتر کیوان صادقی
 

Vepub Can't show file.


647887
Pages
6190
Academic Notes
3281
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?