این پروژه به بیان سیستم سوخت رسانی هواپیمای سری F می پردازد. این پروژه به صورت کامل در 108 صفحه با کیفیت علمی بسیار خوبی نوشته شده است لذا می توان از این پروژه به عنوان پروژه های کسر خدمت، پروژه های تحقیقاتی و پروژه های دانشگاهی استفاده کرد. در ادامه مقدمه ای از این پروژه ارائه می گردد. پروژه به صورت ورد موجود بوده و در صورت نیاز ارائه می گردد به منظور راهنمایی های بیشتر می توانید با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید.
مقدمه سیستم سوخت در هواپیما طوری طراحی شده است که سوخت را در هر شرایط و به میزان کافی در اختیار موتورها قرار می دهد. ایمنی در نگهداری سوخت و ذخیره کردن آن یکی از موارد مهم می باشد که کاملاً به آن توجه شده است. سوختگیری و تخلیه سوخت، خارج کردن فشار بیش از حد در سیستم ارتباط مخزن با اتمسفر و حفاظت سوخت از هر نوع مواد آلاینده مواردی هستند که به آنها اشاره خواهد شد. سیستم سوخت باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که یک جریان سوخت پایدار با فشار مطلوب برای موتور موجود روی همان هواپیما باشد. فشار و مقدار این جریان باید برای موتورهای مربوطه و Auxiliary Powerunit یا(A.P.U) مستقر روی هواپیماهای مسافربری بزرگ در نظر گرفته و در حد کافی باشد. سیستم سوخت و قطعات وsubsystem های مربوطه به صورت مستقل برای هر موتور طراحی شده و به جز در موارد خاص سیستمهای سوخت یک هواپیما ارتباطی با هم ندارند. سیستم سوخت باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که برای هواپیماها و مخصوصاً هواپیماهای شکاری که دارای ماٌموریت های پرواز به پشت، مانور، سرعت مافوق صوت عملیات اکروباتیک می باشند این سیستم کاملاً هدایت سوخت با فشار مناسب را در شرایط مهیا سازد. سیستم سوخت و قطعات مربوطه باید طبق مقررات F.A.R یاFederal Aviation طراحی و ساخته شود و درSimulator های سوخت تحت آزمایش مکرر قرار گرفته باشند. سیستم های سوخت هر موتور مستقل بوده و در صورت اشکال در یک سیستم سوخت، سیستم های سوخت موتورهای دیگر درگیر این اشکال نخواهند شد. در بعضی موارد می توان از سیستم های دیگر سوخت به سیستم سوخت معیوب نیز کمک انجام داد. مخزن های سوخت در بعضی هواپیماها به صورت متعادل بین موتورها تقسیم شده و یا همه ی مخازن به مخزن مادر یا تغذیه وارد شده و از آنجا برای موتورهه تغذیه سوخت انجام می پذیرد.

این پروژه به وسیله ی افراد متخصص تهیه و گردآوری گردیده است.
پروژه هوافضا
 
سیستم سوخت رسانی هواپیما
 
هواپیما سری F
 
هواپیما
 
متعلقات سیستم سوخت رسانی هواپیما
 
پروژه هواپیما
 
پروژه هواپیما
 
پروژه کسر خدمت
 
پروژه سیستم سوخت رسانی هواپیما
 
بدنه هواپیما
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?