در این تحقیق  به بررسی جنگ، تئاتر ونمایشنامه نویسیجنگ پرداخته شده است. تئاتر و جنگ از درون و ریشه به یکدیگر متصل هستند. اما تئاتر همیشه در مقابل با پدیده ایی به نام جنگ، راه ضدیت با آن را در پیش گرفته است. تمامی انواع و ساختارهای مربوط به تئاتر جنگ و به نوعی به مقابه با جنگ برخاسته اند و اصولاً هنر سالم و سلامت همیشه در تلاش برای دستیابی به صلح است. اگر تحولات تئاتر را در زمان جنگ های بزرگ در نظر بگیریم این نکته را به روشنی در می یابیم که تئاتر جنگ در ذات، همیشه ضد جنگ است. 
این تحقیق به صورت کامل و در قالب ورد برای شما دوستان عزیز روی سایت آپلود گردیده است.
-
تئاتر جنگ
 
نمایشنامه نویسی جنگ
 
پروژه نمایشنامه نویسی جنگ
 
نمایش نامه های دفاع مقدس
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?