در  این تحقیق به بررسی شناخت دلایل تنوع مصرف موسیقی در گروههای مختلف جامعه پرداخته شده است. این تحقیق کامل بوده که در قالب فرمت ورد خدمت شما دوستان عزیز ارائه می گردد. 
-
موسیقی
 
پروژه موسیقی
 
شناخت دلایل تنوع موسیقی
 
پیآمدهای مصرف موسیقی
 
مصرف موسیقی و نگرشهای اجتماعی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?