در این تحقیق به بررسی شیوه های بکارگیری فرم و طراحی طبیعت در نقاشی ایران پرداخته شده است. این تحقیق به صورت کامل و در قالب فرمت ورد بوده که منحصر به فرد می باشد. در زیر چکیده این پایان نامه آورده شده است.
چکیده : انسان پیش از تاریخ فلات ایران ، فقدان آب و سرسبزی را بر روی ظروف و دستبافته های خود جاودانه کرد و با این نقوش جادوئی، آنها را در تملک خویش درآورد. سپس خدایان و پهلوانان اساطیری با خویشکاریِ برکت بخشی و آب آوری پدیدار شدند. نقوش جادوئی همچنان بی کم و کاستی، روی دست ساخته ها اجرا می شد؛ مضافاً این که تصاویرِ خدایان نیز به صورتی نمادین مجسم می شد. با پیدایش یکتاپرستی، مردم، این جهان اساطیری را در یک سطح آئینی نگه داشتند ولی در یک سطح اسطوره ای فراموش کردند. تفکر مانوی که تلفیقی از آئین های گذشته بود–به واسطۀ نقاش بودن مانی و استفاده از منابع تصویری و طراحی گذشته که سینه به سینه به دورۀ اشکانی و ساسانی رسیده بود- موجب پیدایش نقاشی نوینی شد ، که بعدها با ظهور اسلام و حملۀ اقوام مختلف به ایران و استفادۀ آنها از این فرهنگ تصویری به جهت مشروعیت بخشیدن به خود، به نقطۀ اوج خود رسید.
-
نقاشی ایرانی
 
اساطیر
 
طراحی طبیعت
 
نگاهی به طبیعت ایران
 
شیوه های بکارگیری فرم و طراحی طبیعت در نقاشی ایران
 
پروژه نقاشی
 
نقش طبیعت در نقاشی ها
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?