این تحقیق ترجمه ی تحقیقی انجام شده در دانشگاه اکلاهما بوده که به صورت ورد و کامل ارائه گردیده است. چکیده این تحقیق در ادامه آورده شده است.
چکیده: تحقیقات اخیر شواهدی را ایجاد می کنند که ثابت می کنند نسبت قیمت به گردش وجوه نقد عملیاتی باعث ایجاد طبقه ای از اقلام تعهدی برای حدس در مورد عایدات سالیانه آینده می شوند این مسئله نشان می دهد که اقلام تعهدی ناهمسان بخشی از ارزشگذاری صوری می باشند و عدم ارزشیابی درست در آمدها را نشان نمی دهند ما این گفته ها را با استفاده از سنجش های چندگانه اقلام تعهدی غیر عادی و تحلیل های جداگانه از سودهای سالیانه آینده و سودهای اعلامی درآمدهای آینده بسط می دهیم نتایج نشان می دهد که نسبت قیمت به گردش وجوه نقد عملیاتی منجر به ایجاد اقلام تعهدی غیر عادی در تشریح سودهای آینده یا سودهای اعلامی آینده نمی شود.ما همچنین دریافته ایم که نسبت قیمت به گردش وجوه نقد عملیاتی شامل اقلام نهایی در تشریح سودهای آینده نمی شود این نتایج با اقلامی که نشانه ای از ارزشگذاری صوری هستند سازگاری ندارند.مطالعات ما با مناظرات رایج در مورد وجود و وسعت اقلام تعهدی ناهمسان پیوند دارد بعلاوه روش به کار گرفته شده در آنها می تواند به محققان در مورد ارزشگذاری صورd کمک کند.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
اقلام تعهدی غیر عادی
 
قیمت گذاری نادرست بازار
 
نسبت قیمت به گردش وجوه نقد
 
عملیاتی
 
ارزشگذاری صوری
 
پروژه قیمت گذاری
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?