در این پروژه به بررسی عوامل مهم بر ایجاد فیلم اکسیدی در ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم پرداخته شده است. در این پروژه از 22 مرجع معتبر و جدید استفاده شده است لذا این موضوع نشان می دهد که این پروژه از ارزش علمی بالایی برخوردار است. این تحقیق برای ارائه سمینارهای کلاسی، سمینار ارشد و مروری برمنابع پروژه های مرتبط مناسب می باشد.عوامل مهمی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه به آنها اشاره می شود.1- بررسی سرعت بحرانی2- ارتفاع بحرانی3- بررسی مشخصات قالبدر فصل دوم این پروژه اثر تقلیل فشار بر آشکار شدن فیلم های اکسیدی بررسی شده است.1- آزمایش PRT2- بررسی مکانیسم های موثر بر شکل فیلم های اکسیدی دو لایه موجود در مذاب3- تاثیر حضور دمنده های گازی در کف کوره4- Ratcheting Action5- Panting Actionدر فصل سوم به بیان رفتار فیلم های اکسیدی در حین انجماد و فازهای تشکیل شده بر روی آن ها اشاره شده است. 1- کنترل ریزساختار توسط فیلم های اکسیدی در آلیاژهای آلومینیوم2- کنترل اندازه دانه3- کنترل فضای بازوهای دندریتی4-کنترل بهسازی آلیاژ Al-Si توسط عناصر سدیم و استرانسیوم5- بررسی فازهای ایجاد شده بر روی فیلم اکسیدی در حین انجمادآلیژهای آلومینیوم6- تاثیر عنصر Sr بر انجماد آلیاژهای آلومینیومفصل چهارم: فیلم های اکسیدی و ایجاد تخلخل1- بررسی فیلم های اکسیدی و ایجاد تخلخل2- تئوری افزایش مقدار و اندازه تخلخل
-
فیلم های اکسیدی
 
فیلم های اکسیدی در حین ریخته گری
 
ریخته گری آلیاژ آلومینیوم
 
پروژه بررسی مشخصات قالب بر روی ریز ساختار
 
الومینیوم
 
پروژه بررسی فیلم های اکسیدی در حین انجماد
 
فیلم های اکسیدی دو لایه
 
انجماد الیاژهای الومینیوم
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?