از زمان پيدايش عكاسي، كه مهمترين رسانه ثبت تصوير محسوب مي شود. افزون بر 170 سال مي گذرد اگر بگوييم عكاسي، شيوه نگريستن ما را به دنيا و خودمان دگرگون كرده است، سخن بي ربطي نگفه ايم. عكاسي، درك و شناخت ما از واقعيت را متحول كرده و به مرور زمان بر اثر همين تحول خود عكاسي نيز دچار دگرگوني شده است. ديگر تصاوير عكاسي، تنها واسطه هايي بي آلايش تلقي نمي شوند كه همچون آيينه اي، دنيا را مو به مو برايمان منعكس كنند. در واقع همين تصاوير، دنياي ما را مي سازند و به ما كمك مي كنند تا در عالمي آرامش بخش، سير و سياحت كنيم.این تحقیق به صورت کامل و در قالب فرمت ورد ارائه شده است. 
-
هنر عکاسی
 
عکاسی
 
هنر ثبت تصویر
 
چگونگی گرفتن یک عکس خوب
 
چگونگی گرفتن یک عکس خوب
 
تاريخچه عکاسي
 
انواع دوربین
 
پروژه عکاسی
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?