این پروژه در قالب پایان نامه کاردانی در رشته گرافیک انجام گرفته است که به بررسی عکاسی و ارتباط آن با تبلیغات می پردازد. 
فهرست:1- فصل اول :تاريخ‌چه‌ي عكاسي تبليغاتي2- فصل دوم :تعريف تبليغات3- فصل سوم:تعريف عكاسي تبليغاتي4- فصل چهارم :ويژه‌گي هاي عكس هاي تبليغاتي5- فصل پنجم: ويژه‌گي هاي يك عكس خوب6- فصل ششم: يك عكس تبليغاتي خوب چه وي‍‍ژه‌گي هايي دارد؟7- فصل آخر:تفاوت عكاسي تبليغاتي و عكاسي صنعتي
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
عكاسي تبليغاتي
 
تبليغات
 
ويژه‌گي هاي يك عكس خوب
 
تفاوت عكاسي تبليغاتي و عكاسي صنعتي
 
نقش عکاسی در تبلیغات
 
گرفتن عکس تبلیغاتی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?