فرآیندهای اتصال با فاز مایع گذرا و اتصال  با  فاز مایع گذرای جزئی ترکیبی از فرآیندهای اتصال نفوذی و لحیم کاری سخت می باشند. یعنی در این فرآیند ها فصل مشترک بین دو قطعه به وسیله ی ک مذاب ایجاد می شود، اما در نهایت اتصالی شبیه اتصال نفوذی ایجاد می گردد. در این پروژه به بررسی فرآیند اتصال دهی فاز مایع گذرا پرداخته شده است. این پروژه منحصر به فرد بوده و از کیفیت علمی بالایی برخوردار است. سر فصل مطالب ارائه شده در زیر آورده شده است:سر فصل مطالب:بررسی فرآیندمکانیزم ایجاد اتصال توسط فرآیند TLPمرحله صقر پیوند دهی TLP مرحله اول پیوند دهیمرحله دوم پیوند دهیمرحله سوم پیوند دهیمرحله چهارم پیوند دهیمقایسه فرآیندهای نفوذیعوامل موثر در فرآیند TLPدما و زمان پیوند دهی و ...خواص مکانیکی اتصال TLPکابرد فرآیندتغییرات ریزساختاری موضع اتصال حین انجماد غیرهمدماانجماد همدمای فاز مذاب و تغییرات ریزساختاری مربوطهبررسی سینیتیک انجماد همدما و مدل های مربوطهمکانیزم تشکیل DAZ

-
اتصال نفوذی
 
اتصال دهی با فاز مایع
 
پروژه اتصال دهی با فاز مایع گذرا
 
جوشکاری
 
لحیم کاری
 
اتصال دهی و تعمیرات سوپرآلیاژها
 
بررسی ریزساختاری اتصال دهی با فاز مایع
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?