فرهنگ اصطلاحات فنی مورد نیاز در پالایشگاه که در اینجا گردآوری شده که مورد استفاده مهندسان نفت و متصدیان استخراج نفت در چاه های نفت و پالایشگاه ها می باشد
-
مهندسی نفت
 
پتروشیمی
 
استخراج نفت
 
اصطلاحات فنی پالایشگاه نفت
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?