فرهنگ اصطلاحات فنی مورد نیاز در پالایشگاه که در اینجا گردآوری شده که مورد استفاده مهندسان نفت و متصدیان استخراج نفت در چاه های نفت و پالایشگاه ها می باشد
-
مهندسی نفت
 
پتروشیمی
 
استخراج نفت
 
اصطلاحات فنی پالایشگاه نفت
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?