فرهنگ اصطلاحات فنی مورد نیاز در پالایشگاه که در اینجا گردآوری شده که مورد استفاده مهندسان نفت و متصدیان استخراج نفت در چاه های نفت و پالایشگاه ها می باشد
-
مهندسی نفت
 
پتروشیمی
 
استخراج نفت
 
اصطلاحات فنی پالایشگاه نفت
 

Vepub Can't show file.


553753
Pages
4821
Academic Notes
2923
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?