این تحقیق به بررسی نگارگری و نقش و نگارهای زمان ساسانیان می پردازد. این تحقیق کامل و در دوعنوان فیش-نگارگری و نقاشی زمان ساسانیان و نگارگری و نقاشی زمان ساسانیان می پردازد. این تحقیق در قالب ورد ارائه می گردد. مقدمه در زمان ساسانیان نقاشی های دیواری با تصاویر انسان معمول بوده . اگر بخواهیم خیلی دقیق بشیم میشه گفت در ابتدای امر سبک کاریشون متاثر از رم شرقی بوده (نمونش رو در موزاییک کاری بیشاپور میشه دید ). بعد از حمله اعراب به ایران این شیوه نقاشی دیده نمیشه مگر درون کاخهای پادشاهان .از ویژگی های نقاشی ساسانی ، غنای رنگی ، حرکتهای کم ، تزئینات زیاد و فرم پیچیده لباسها هست
-
نگارگری ساسانیان
 
نقاش ساسانیان
 
نقش و نگارهای تاریخی
 
تاريخچه نگارگري در ايران
 
ثبت فیش
 
تاریخ
 
پروژه نگارگری
 
Vepub Can't show file

667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?