این تحقیق به بررسی لایه ی اوزون می پردازد. این تحقیق به وسیله ی دانش آموزان دبیرستانی انجام گردیده است لذا مناسب برای مقاطع دبیرستانی و راهنمایی می باشد.
-
لایه اوزون
 
اب و هوا
 
تحقیق لایه اوزون
 
گازهای گلخانه ای
 
نقش گازهای گلخانه ای بر روی لایه اوزون
 
Vepub Can't show file

645417
Pages
6142
Academic Notes
3279
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?