این جزوه به بررسی متالورژی جوش می پردازد. جوشکاری یکی از فرآیندهای صنعتی بسیار مهم و ضروری می باشد لذا تولید جوشی عاری از عیب حائز اهمیت می باشد. شناخت متالورژی جوش در این راستا اهمیت زیادی دارد که در این جزوه به آن پرداخته شده است.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
جوشکاری
 
متالورژی جوش
 
جزوه جوشکاری
 
جزوه متالورژی جوش
 
جزوه های مهندسی مواد
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?