در این درس، مطالب پایه ای و مهم در مورد منابع آب روی زمین و اقیانوسها و پشته های اقیانوسی ارائه میشود. علاوه بر این، در مورد توپولوژی مناطق ساحلی، اکولوژی رودخانه ها و همچنین هیدرولیک موج صحبت شده است. 
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد
زمین سیاره آبی
 
تعریف اﻗﯿﺎﻧﻮس
 
ﻣﻨﺸﺎء آب
 
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎي زﻣﯿﻦ
 
ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ
 
دریاها
 
آب دریا
 
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ
 
اﮐﻮﻟﻮژی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 
ﻣﺤﺪوده ﻓﻼت ﻗﺎره
 
جریانات
 
ﺗﺮاز ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮج
 
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﻮج
 
ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎ آﺑﻠﺮزه
 
اﮐﻮﻟﻮژي درﯾﺎ
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?