ببا توجه به نقش دریاها و اقیانوسها در زندگی موجودات زمینی و دریایی و همچنین نقش آن ها در اقتصاد کشورها ، آگاهی از محیط زیست دریاها و اقیانوسها بسیار مهم می باشد. در این جزوه به این امر مهم پرذاخته شده است.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
محیط زیست
 
محیط زیست دریاها و اقیانوسها
 
آلودگی محیط زیست
 
آلودگی دریاها
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?