در این تحقیق به بررسی مدل سازی انجماد سریع آلیاژهای مس پرداخته شده است. این پروژه از سطح علمی بالایی برخوردار است لذا برای ارائه های کلاسی، سمینارها و مروری برمنابع پروژهای مرتبط مناسب می باشد. در ادامه چکیده این تحقیق آورده شده است.
 در این تحقیق چند سری آزمایش های انجمادی با نرخ سرد شدن متفاوت بر روی آلیاژهای مس انجام شده است. نرخ های سرد شدن و انجماد تحت تبریدهای دمایی با استفاده از منحنی های سرد شدن ارزیابی شده است. همچنین ضریب انتقال حرارت و گرمای نهان محاسبه شده است. با بررسی تاثیرات جاهای خالی تشکیل شده در حین انجماد برای نرخ های سرد شدن متفاوت نتیجه گرفته شد که مدل انجمادی کلاسک باید اصلاح شود به همین منظور مدل انجمادی ارائه شده نظر به تشکیل جاهای خالی بر رفتار انجمادی و خواص ترمودینامیکی پیشنهاد گردیده است.
سر فصل مطالب1- مقدمه ای بر فرآیند انجماد سریع2- روش های انجام فرآیند انجماد سریع3- انجماد سریع و شکل ریزساختار4- مشخصات انجماد در فرآیند انجماد سریع5- مدل سازی رشد کریستال در حین انجماد سریع6- مدل سازی انجماد آلیاژهای مس در ین انجماد سریع
-
مدل سازی انجماد سریع
 
مدل سازی انجماد
 
انجماد سریع آلیاژهای مس
 
مدل سازی رشد کریستال در انجماد سریع
 
شکل ریز ساختار در انجماد سریع
 
انجماد
 
مس
 
پروژه بررسی ریزساختار آلیاژهای مس
 
پروژه انجماد سریع
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?