در این پروژه به بررسی و مطالعه رشد تک بلور سوپرآلیاژهای پایه نیکل به روش بریجمن پرداخته شده است. این پروژه تک و منحصر به فرد بوده و در جای دیگری ارائه نشده است. در این تحقیق از 39 رفرنس معتبر و جدید استفاده گردیده که این موضوع نشان می دهد این پروژه از سطح علمی بالایی برخوردار است لذا می توان گفت که این پروژه برای سمینارهای کلاسی، مروری برمنابع پروژه های مرتبط  مناسب می باشد. سر فصل مطالب بیان شده به صورت زیر می باشد:1- مقدمه2- سوپرآلیاژهای پایه نیکل3- فرآیند انجماد جهت دار به روش بریجمن4- معادلات حاکم برفرآیند رشد تک بلور - معادله انرژی- معادله توزیع غلظت عنصر آلیاژی- معادله ممنتوم5- ناپایداری فصل مشترک مذاب - جامد6- انتخاب جهت کریستالی در رشد تک بلور سوپر آلیاژ پایه نیکل7- تحقیقات انجام شده در زمینه شبیه سازی رشد تک بلور
-
سوپرآلیاژ
 
سوپرآلیلژ پایه نیکل
 
تک بور
 
پروژه مطالعه رشد تک بلور
 
روش بریجمن
 
پروژه شبیه سازی رشد تک بلور
 
انجماد جهتدار
 
انجماد سوپرآلیاژ
 
بررسی ریزساختار سوپرآلیاژ
 
پروژه مهندسی مواد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?