این تحقیق به بررسی هنر اسلامی در طول تاریخ می پردازد. این تحقیق به طور کامل و در قالب فرمت ورد آپلود گردیده است لذا می توان از آن به منظور سمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط استفاده کرد. 
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
تاریخ اسلام
 
هنر اسلامی
 
تاریخ هنر اسلام
 
بررسی اماکن های تاریخی با معماری اسلامی
 
معماری اسلامی
 
تاج‌ محل‌
 
اسلام‌ و هنر نقاشي
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?