درس موازنه انرژی و مواد در دانشگاه سمنان به وسیله ی دکتر پروینی تدریس می گردد. این جزوه ارزشمند به وسیله ی مهندس اکبری گردآوری و تایپ گردیده است. با توجه به کیفیت بالای جزوه، مطالعه ی آن به دانشجویان مهندسی شیمی و همچنین داوطلبان کنکور ارشد پیشنهاد می گردد.
وی پاب بهترین ها را برای شما فراهم می سازد.....
دکتر محمد پروینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان می باشند. "ایمنی فرآیندی" و "ارزیابی ریسک و واکنش در شرایط اضطراری" از زمینه های تحقیقاتی ایشان می باشند.
جزوه درس موازنه انرژی و مواد
 
بهترین جزوه های مهندسی شیمی
 
جزوه کنکور ارشد شیمی
 
mass and energy
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?