موسیقی و ارتباط انسانی شدید آن همواره نیازمند فضاهایی برای رشد و ارائه خود در جهان نیاز داشته اند و با رشد و پیشرفت های فرهنگی که در کشور ما هر روزه رخ می دهند نیاز به این مکان های دارد احساس می شود و به هر خاسته و نیاز وجودی انسانی باید جوابی پیدا کرد.این رساله به طور کلی می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول در مورد اصول کلی و تاریخی و فنی موضوع بحث می کند که دارای گفتارهای بسیاری از منابع مختلف است، بخش دوم در مورد مطالب اصلی طرح و افکار، اصول و عقاید مستقیم با طرح صحبت می کند و بعکس بخش قبلی بیشتر مطالب از نگارنده می باشد.
-
پروژه موسیقی
 
موسیقی ایران باستان
 
معماری و موسیقی
 
موسیقی اروپا
 
انواغ ساز
 
کرنا
 
بررسی اتواع سازها
 
انواع سازهای جهانی
 
پروژه ساز
 
اصول و مبانی صدا
 
تاثیر شرایط محیطی بر صدا
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?