در این پروژه به بررسی و مطالعه مکانیزم جوانه زنی فازهای یوتکتیک پرداخته شده است. این پروژه بسیار عالی و منحصر به فرد می باشد و نیاز به هیچ گونه تغییراتی ندارد. متن عالی؛ علمی، منظم و ارجاع به رفرنس ها در جای خود از ویژگی های این پروژه می باشد لذا این پروژه بسیار مناسب برای سمنیار های کلاسی، سمینار ارشد، مروری برمنابع پروژه های ارشد و دیگر پروژه های مرتبط می باشد. در ادامه سر فصل مطالب بیان شده آورده شده است:سرفصل:1- سیستم دوتایی آلومینیوم - سیلیسیم2- مواد و فرآیندهای مورد آزمایش3- تئوری پیشنهادی جوانه زنی4- شکل گیری فاز بتا (Al,Si,Fe)5- ارتباط بین فاز الفای Al و ذرات بتا (Al,Si,Fe)6- ارتباط بین بتا (Al,Si,Fe) و Si یوتکتیک7- ارتباط بین Si یوتکتیک و Al یوتکتیک8- مروری بر بهسازی آلیاژهای Al-Si توسط Sr و جوانه زنی یوتکتیک9- تحلیل و بررسی بهسازی10- آنالیز ریزساختار جوانه زنی یوتکتیک در آلیاژهای Al-Si11- جمع بندی و نتایج
-
پروژه بررسی ساختار یوتکتیک
 
یوتکتیک
 
جوانه زنی ساختار یوتکتیک
 
آلومینیوم - سیلیسیم
 
بررسی فاز و ساختار یوتکتیک در آلیاژهای الومینیوم
 
بررسی تئوری های جوانه زنی
 
جوانه زنی
 
جوانه زنی فاز یوتکتیک
 
پروژه مهندسی مواد
 
پروژه کارشناسی ارشد
 
انجماد آلیاژهای آلومینیوم و سیلیسیم
 
ترکیبات بین فازی
 
مطالعه ترکیبات بین فازی آلومینیوم آهن
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?