این تحقیق به بررسی نقوش ثبت شده بر روی اجسام مختلف می پردازد. یکی از این مباحث نقش زن در نگارگری ایرانی می باشد.  این تحقیق به صورت کامل و در قالب فرمت ورد ارائه می گردد. در زیر خلاصه ای از پیشینه نقاشی ایران آورده شده است
-
نقش زن در نگارگری
 
پیشینه نقاشی ایران
 
نگاهی به جایگاه زن در گذشته ی ايران
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?