این تحقیق به نقش شیر و خورشید در هنر ایران پرداخته است. این تحقیق بسیار کامل و منحصر به فرد بوده که در قالب فرمت ورد ارائه گردیده است. در کنار اطلاعات کامل تاریخی و هنر فیش مربوط به اطلاعات گذاشته شده است. با توجه به کامل بودن تحقیق می توان از آن در ارائه های کلاسی و پروژه ها استفاده کرد. در ادامه مقدمه این تحقیق آورده شده است همچنین سر فصل مطالب به صورت عکس آپلود گردیده است.
مقدمهدرباره شیر و خورشید روایت ها آورده و سخن ها گفته اند.ایرانیان نشانه شیر و خورشید را در روی سکه ها و پرچم های ایران دیده،ولی افسوس کسی به آن اندیشه نبوده که این نشانه شیر و خورشید چیست و از کجا آمده است.احمد کسروی درباره شیر و خورشید کتابی مجله مانند در این باره نوشته و پژوهش نموده است که شیر و خورشید از کجا و از آن کدام پادشاه و کدام سده است،ولی تا آنجا که آشکار است،ایرانیان پیش از کیانیان و پیشدادیان نشانه مهر را روی پارچه ای که به نام پرچم خوانده می شد نصب می کردند.بعدها این آرم روی چیزهای ساخته شده و تندیس ها هم گذاشته شد به ویژه تندیس های شیر که روی سر شیروران آن کنده کاری می شد. و این آرم بر دهانه پاره ای از خمره های سفالین که مرده ها را در آن می گذاشته اند و به گونه ای قرار داده شده که دهانه خمره ها به سوی خورشید است. رفته رفته این آرم بالای سر شیر قرار گرفت و بر نشان گذشت زمان به صورت چلیپا و سپس به صورت خورشید در آمده است.
-
شیر و خورشید
 
هنر ایرانی
 
تحلیل نقش شر و خورشید
 
هخامنشی
 
تحلیل اثار باستانی
 
نقوش حک شده روی دیوارها
 
تحلیل بناهای تاریخی
 
نشان شیر و خورشید
 
شیر و خورشید و پرچم ایران
 
نقش های تخت جمشید
 
فيش ثبت مطالعات
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?