این جزوه شمل مطالب مرتبط با موتورهای جستجو و نمایه سازی می باشد.
ایشان در دانشگاه علمی کاربردی دروس کامپیوتری و نرم افزاری را تدریس می نمایند.
نمایه سازی
 

645417
Pages
6142
Academic Notes
3279
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?