پدیده های انتقال یکی از درس های مهم و پایه مهندسی مواد می باشد به گونه ای که می توان گفت درک مفاهیم فرآیندها و مکانیزم های مختلف وابسته به درک درستی از پدیده های انتقال می باشد. لذا مطالعه این جزوه به دانشجویان مهندسی مواد توصیه می گردد.
این جزوه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد  تهیه و جمع آوری شده است
جزوه مهندسی مواد
 
پدیده های انتقال
 
جزوه پدیده های انتقال
 
مهندسی مواد
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?