پدیده های انتقال از دروس بسیار مهم و ارزشمند مهندسی مواد است چرا که درک کامل این درس منجر به درک و بینش بهتر نسبت به پدیده های متالورژیکی و همچنین شبیه سازی فرآیندهای مواد می شود. مطالعه این جزوه برای دانشجویان مهندسی مواد بسیار مفید و لذت بخش می باشد. این جزوه در 98 صفحه با کیفیت مناسب تهیه گردیده است. 
دکتر سیدین از اساتید ارزشمند دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران می باشند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه مگ گیل در رشته مهندسی مواد و متالورژی هستند. پدیده های انتقال و شبیه سازی فرآیندهای مهندسی مواد از جمله زمینه های تحقیقاتی دکتر سیدین می باشند.
پدیده های انتقال
 
جزوه شبیه سازی مهندسی مواد
 
شبیه سازی در مهندسی مواد
 
توزیع حرارت
 
انتقال ممنتوم
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?