پروژه شامل چند سالن سردخانه است که هر کدام در یک دمای متفاوت کار میکنندسالن گوشت و ماهی در دمای -12 سانتیگرادسالن لبنیان در دمای 4.5 درجه سانتیگرادسالن سبزیجات در دمای 4.5 در جه سانتیگرادسالن میوه در دمای 2 درجه سانتیگرادپس ما میبایست ابتدا بار های حرارتی هر کدام از سال ها را به صورت مجزا به دست آوریم و سپس به وسیله کاتالوگ ها واحد اواپراتورینگ و کندانسینگ مناسب را انتخاب کنیم بار های حرارتی که باید بدست آوریم شامل موارد زیر میباشند :بار حرارتی دیواره ها،بار حرارتی تعویض هوا،با رحرارتی حاصل از افراد حاضر در سردخانه وبار حاصل از محصولات
نویسنده ها فارغ التحصیلان مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان میباشند.
پروژه تبرید و سردخانه
 
مهندسی مکانیک
 
طراحی سیستم های تلرید و سردخانه
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?