طراحی شفت که در درس طراحی اجزا 1 متداول است. این پروژه بر اساس کتاب طراحی احزای شیگلی انجام شده و نمره کامل دریافت کرده است شامل بدست آوردن قطر ها و نوع متریال و محاسه بار های وارده بر شفت میباشد.
فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
طراحی شفت
 
پروژه طراحی اجزاء 1
 
مهندسی مکانیک
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?