طراحی شفت که در درس طراحی اجزا 1 متداول است. این پروژه بر اساس کتاب طراحی احزای شیگلی انجام شده و نمره کامل دریافت کرده است شامل بدست آوردن قطر ها و نوع متریال و محاسه بار های وارده بر شفت میباشد.
فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
طراحی شفت
 
پروژه طراحی اجزاء 1
 
مهندسی مکانیک
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?