درس انجماد یکی از دروس مهم رشته مهندسی مواد است. این پروژه برای درس انجماد پیشرفته در دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شده است. با توجه به سخت گیری زیاد اساتید مربوطه پروژه از بار علمی بالایی برخوردار است. این پروژه خاص و منحصر به فرد بوده و در جای دیگری ارائه نشده است. با توجه به بار علمی بالای این پروژه می توان از آن در پروژه های کلاسی، پروژه لیسانس و مروری برمنبع پروژه های مرتبط استفاده کرد. سرفصل مطالب ارائه شده در این پروژه و همچنین منابع مورد استفاده در زیر آورده شده است. در صورت نیاز به پروژه خاص با ما تماس گیرید.
سر فصل مطالب1- چکیده2- مقدمه3- فرآیند SIMA در آلیاژهای آلومینیوم4- تاثیر کلی هم زدن5- اثر هم زدن مکانیکی6- اثر هم زدن الکترومغناطیسی - هم زدن پالسی7- رابطه بین ریزساختار ریختگی و ریزساختار نهایی بعد از ذوب جزئی مجدد در فرآیند تیکسو فرمینگ8- تاثیر نرخ فشار بر روی ساختار در قالب بسته در فرآیند ریوفرمینگ9- تاثیر اعمال فشار در روش ریخته گری کوبشی بر روی ساختار آلیاژ نیمه جامد آلومینیوم A35610- نتیجه گیری
منابع  مراجع[1] Metallurgical structure of A134 aluminum alloy solidified under mechanical vibration: Aninvestigation of alternative semi-solid casting routes, Chaowalit Limmaneevichitr, Songwid Pongananpanya , Julathep Kajornchaiyakul, Materials and Design 30 (2009) 3925–3930
[2] Effect of predeformation on the semisolid microstructure of Aluminium alloys, J.G. Wang, P. Lu,H.Y. Wang, Q.C. Jiang, Materials Letters 58 (2004) 3852– 3856
[3] Semisolid microstructural evolution of AlSi7Mg alloy during partial remelting, H. Wang a, C.J.Davidson,1, D.H. StJohn,2 A368 (2004) 159–167[4] Rheo-processing of an alloy specifically designed for semi-solid metal processing based on the Al–Mg–Si system, J.B. Patel, Y.Q. Liu, G. Shao, Z. Fan, Materials Science and Engineering A 476(2008)341–349[5] Pressurized solidification of semi-solid aluminum die casting alloy A356, Hong-Min Guoa, Xiang Jie Yanga, Jia-XuanWang, Journal of Alloys and Compounds 485 (2009) 812–816[6] Solidification microstructure affecting ductility in semi-solid-cast products, J.L. Jorstad a, Q.Y. -Pan, D. Apelian , A 413–414 (2005) 186–191,2005[7] Effects of pulsed magnetic field on microstructures and morphology of the primary phase insemisolid A356 Al slurry, L. Zhang ,W.Li, J.P. Yao, H. Qiu, Materials Letters 66 (2012) 190–192[8] Z.Fan, Semisolid Metal Processing, International Materials Reviews,47,2,2002, 1-37
[9] Effect of stirring on solidification pattern and alloy distribution during semi-solid-metalcasting,Shahrooz Nafisi, Reza Ghomashchi, Materials Science and Engineering A 215 (0004) 166–395[10] The effect of the solid fraction on rheological behavior of wrought aluminum alloys inincremental compression experiments with a closed die, W.Y. Kima, C.G. Kang b, B.M. Kimb,Materials Science and Engineering A 447 (2007) 1–10[11] Pressurized solidification of semi-solid aluminum die casting alloy A356, Hong-Min Guoa, XiangJie Yanga, Jia-XuanWang, Journal of Alloys and Compounds 485 (2009) 812–816[12] Evolution of microstructure in semi-solid slurries of rheocast aluminum alloy, R. CANYOOK, S.PETSUT, S. WISUTMETHANGOON, M. C. FLEMINGS, J.WANNASIN,Trans.NonferrousMet.Soc.China20(2010)1649-1655
-
آلیاژهای آلومینیوم
 
نرخ فشار
 
هم زدن
 
روش SIMA
 
فرآیندهای نیمه جامد
 
بررسی عوامل موثر در فرآیندهای نیمه جامد
 
اثر هم زدن بر ریزساختار
 
اثر هم زدن مذاب بر ریزساختار
 
فرآیند تیسوفرمینگ
 
فرآیند ریوفرمینگ
 
ریخته گری کوبشی
 
پروژه مهندسی مواد
 
پروژه درس انجماد
 
پروژه بررسی عوامل موثر بر فرآیند نیمه جامد آلیاژهای آلومینیوم
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?