این پروژه در دانشگاه علم و صنعت ایران  در دانشکده مهندسی مواد ارائه شده است. با توجه به سختگیری زیاد اساتید پروژه های انجام شده از مطالب علمی خوبی برخوردار است. این پروژه تک بوده و معادل آن پیدا نمی شود. با توجه به ارائه مطالب مفید در این پروژه می توان  پروژه را برای پروژه های کلاسی و یا مروری بر منابع و یا برای پروژه لیسانس به کار گرفت. قابل ذکر است از 14 رفرنس که از جدیدترین و بهترین مقالات می باشد استفاده شده است. مطالب ارائه شده به صورت زیر می باشد:1- ریخته گری DC2- الگوی انجماد در ریخته گری DC3- جریان مذاب، جدایش عنصری و توزیع اندازه دانه در ریخته گری DC4- مفاهیم میدان مغناطیسی5- بررسی ریخته گری DC آلیاژ آلومینیوم 2024 تحت میدان مغناطیسی 6- تاثیر بزرگی میدان مغناطیسی7- بهبود خواص مکانیکی آلیاژ 2024 ریختگی به روش DC تحت میدان الکترومغناطیسی
-
آلومینیوم 2024
 
انجماد آلومینیوم 2024
 
ریخته گری آلومینیوم به روش DC
 
ریخته گری DC
 
ریخته گری تحت میدان مغناطیسی
 
پروژه ریخته گری تحت میدان مغناطیسی
 
بررسی ریزساختار آلومینیوم 2024
 
تاثیر میدان مغناطیسی بر ریزساختار
 
ریخته گری
 
آلومینیوم
 
DC
 
پروژه مهندسی مواد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?