چکیده چاپ سیلک‌اسکرین یا «چاپ سیلک» روشی برایچاپتصویر است. در این روش ازپارچهباتوریبا سوراخ‌های بسیار ریز استفاده می‌شود. توری در قابی ثابت می‌شود. تصویر مورد نظر روی این توری نقش می‌شود. سپس بخش‌هایی از تصویر که نباید رنگ بخورد با ماده‌ای مسدود کننده مانندمومپوشیده می‌شود. این قاب توری را در این حالت شابلون یا کلیشه می‌نامند. سپس مرکب چاپ یا رنگ را با فشارکاردکیاغلطکبه سطح چاپ شونده منتقل می‌کنند. رنگ یامرکبفقط از بخش‌هایی که مسدود نشده یه کاغذ یا سطح چاپ شونده منتقل می‌شود و تصویر روی آن ظاهر می‌گردد . با این روش می‌توان بر روی مواد مختلفچاپ‌های تک‌رنگیاچندرنگصورت داد. با سیلک‌اسکرین می‌توان روی انواع مواد مانندپارچهوچینیوسرامیکو فلز و غیره تصویر چاپ کرد. با چاپ سیلک می‌توان روی اجسام با شکلهای مدور و غیر مسطح نیز چاپ نمود که از این نظر در بین روشهای چاپی منحصر به فرد است. این نوع چاپ برای چاپ تبلیغی بر روی اشیای گوناگون مثل تقویم و سررسید (سررسید 1390)و لیوان و کاغذ بکار می‌رود.چاپ سیلک سابقه‌ای چند هزار ساله دارد و گفته می‌شود که درژاپناختراع شده‌است.
-
چاپ
 
صنعت چاپ
 
چاپ سیلک
 
پروژه صنعت چاپ
 
کاربرد چاپ سیلک
 
سررسید
 
نحوه تهیه سررسید
 
تهیه عکس و اسلاید
 
تاریخچه چاپ سیلک اسکرین در جهان
 
بررسی روش های چاپ
 
پروژه روش های چاپ
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?