جزوه بسیار باکیفیت درس کنترل اتوماتیک موسسه پارسه در زیر فراهم شده که کلیه سرفصل های این درس را پوشش میدهد و برای کنکور و حتی برای واحد درسی ت م هم قابل استفاده است.
گروه مکانیک موسسه آموزش عالی پارسه در زمینه تالیف کتب کنکوری رشته مکانیک فعالیت می کند.
کنترل اتوماتیک
 
مهندسی مکانیک
 
مهندسی برق
 
مهندسی برق کنترل
 
جزوه کنکوری
 
موسسه آموزش عالی پارسه
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?