جزوه تایپ شده وبا کیفیت درس مدریت و کنترل پروژه بر طبق جزوه دکتر ترابی و کتاب های مرجع علی حاج شیر محمدی ومجید سبزه پروردر اینجا آمداه شده و قابل دانلود است  
دکتر ترابی استاد تمام دانشگاه شریف و تهران  هستند . ایشان دارای پژوهشها و تالیفات فراوانی در حیطه مهندسی صنایع  Thomson Ruetersدارند به گونه ای که ایشان طبق نظر  
 جزوه یک درصد پژوهشگر برتر جهان قرار گرفتند 
مدریت و کنترل پروژه
 
مهندسی صنایع
 
دکتر سید علی ترابی
 
دانشگاه تهران
 
دانشگاه صنعتی شریف
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?